โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   
     
อักษรที่จารึกในใบลาน
 
ตัวอักษรธรรม
ดาวโหลดอักษรธรรม
ตัวอักษรไทยน้อย
ดาวโหลดอักษรไทยน้อย
ตัวอักษรขอม
พัฒนาการอักษรโบราณอีสาน
 
บทความที่น่าสนใจ
กาลเวลาของชาวอีสานในอดีต   
ประวัติวัดมหาสารคาม
ตู้พระธรรมเก็บคัมภีร์ใบลาน
ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน
หนังสือผูกหรือหนังสือก้อม
บุคคลสำคัญแวดวงใบลาน
เฮือนอีสานกับความเชื่อในใบลาน
ศิลาจารึก
หนังสือเจียง
สมุดไทย
บุ๊ดซา
 
คุณเข้าชมเป็นคนที่ เริ่มนับ 1/10/51
         
   
   
 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน วงรอบปีการศึกษา 2551
    ส่วนที่ 1
            - รายนามคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
    ส่วนที่ 2 บทนำ
            - ข้อมูลทั่วไป
    ส่วนที่ 3 วิธีการประเมิน
            - การวางแผนและการประเมิน
            - วิธีตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล
    ส่วนที่ 4 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
            - รายงานผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
            - ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการ
              การอุดมศึกษา
    ส่วนที่ 5 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐาน
                การอุดมศึกษา
            - จุดเด่นและข้อเสนอแนะในภาพรวม
            - จุดเด่นและข้อเสนอแนะตามรายองค์ประกอบ
    ส่วนที่ 6 ภาคผนวก
            - ตารางการตรวจเยี่ยม
 
   
โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                                                                                                                                             อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐   โทร. ๐๔๓-๗๕๔๔๒๗
                                                                                                                                                                                           เบอร์โทรภายใน. ๒๐๑๘, ๒๐๒๑