ดร.พระอริยานุวัตร (เขมจารีเถระ)
  ดร.ปรีชา พิณทอง
  อาจารย์พิทูร มลิวัลย
  อาจารย์มนัส สุขสาย
 

 
 
 
 
  

บุคคลสำคัญ

         คอลัมน์บุคคลสำคัญนี้ มีความมุ่งหมายเพิ่งเสนอประวัติและเรื่องราวของบุคคล ที่มีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ สืบทอดแลฟื้นฟูตัวอักษรธรรม อักษรไทยน้อย อักษรขอม วรรณคดีแะละวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมด้านภาษา การประจักษ์ในคุณค่าของบุคคลให้เป็นวัฒนธรรมสำคัญที่ควรผดุงไว้ และให้ผู้ที่ประสงค์จะสืบค้นข้อมูลด้านนี้สามารถเข้าถึงเรื่องราวของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวได

โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐  โทร. ๐๔๓-๗๕๔๓๒๑-๔๐ ต่อ ๒๐๑๘, ๒๐๒๑
เพื่อความสวยงามของจอภาพควรใช้ text size : medium ความละเอียดของจอภาพ ๘๐๐ x ๖๐๐ 
ส่งข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็น ได้ที่ : Webmaster