..... วัตถุประสงค์ ......
 

         ๑. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านเอกสารใบลานที่รวบรวมไว้บริการ ในรูปแบบดั้งเดิมและสื่ออีเล็กทรอนิกส์

         ๒. เพื่อเป็นการสนองนโยบายของชาติด้านวัฒนธรรมที่เน้นการส่งเสริม ให้นักเรียน นิสิตและบุคคลทั่วไปได้สืบค้นเรื่องราวที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่และสืบค้นเรื่องราวที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้มีมากยิ่งขึ้น


       

 


โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐  โทร. ๐๔๓-๗๕๔๓๒๑-๔๐ ต่อ ๒๐๑๘, ๒๐๒๑
เพื่อความสวยงามของจอภาพควรใช้ text size : medium ความละเอียดของจอภาพ ๘๐๐ x ๖๐๐ 
ส่งข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็น ได้ที่ :
Webmaster

 

€(