..... พันธกิจ ......
 

พันธกิจที่ ๑ สำรวจและอนุรักษ์เอกสารใบลานในภาคอีสาน
พันธกิจที่ ๒ ปริวรรตเอกสารใบลานตามหมวดของสาระวิชาการทุกหมวดและเผยแพร่

พันธกิจที่ ๓ การอบรมเกี่ยวกับอักษรโบราณอีสาน
พันธกิจที่ ๔ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเอกสารใบลานโดยเน้นการวิจัยพื้นฐาน

                     และการวิจัยประยุกต์โดยเน้นการวิจัยแบบสหวิทยาการ
                     (Interdisciplinary Method) และบูรณาการสาขาวิชาการ

พันธกิจที่ ๕ นำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการบันทึกเอกสารใบลานและ
                     จัดระบบการบริการแก่บุคคลทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ

       

 

 


โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐  โทร. ๐๔๓-๗๕๔๓๒๑-๔๐ ต่อ ๒๐๑๘, ๒๐๒๑
เพื่อความสวยงามของจอภาพควรใช้ text size : medium ความละเอียดของจอภาพ ๘๐๐ x ๖๐๐ 
ส่งข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็น ได้ที่ :
Webmaster
"?"ฐ