..... ลักษณะโครงการ ......
 

ลักษณะโครงการ เป็นโครงการบริการทางวิชาการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
มีลักษณะเป็นชุดโครงการ ประกอบด้วยโครงการหลักและโครงการย่อยดังนี้

โครงการหลัก : โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการย่อยที่ ๑ : โครงการสำรวจและอนุรักษ์ใบลาน
โครงการย่อยที่ ๒ : โครงการปริวรรตและสืบทอดการอ่านเอกสารใบลาน
โครงการย่อยที่ ๓ : โครงการวิจัยเอกสารใบลานแบบสหวิทยาการ
โครงการย่อยที่ ๔ : โครงการให้บริการข้อมูลสารสนเทศจากเอกสารใบลาน


       

 

 


โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐  โทร. ๐๔๓-๗๕๔๓๒๑-๔๐ ต่อ ๒๐๑๘, ๒๐๒๑
เพื่อความสวยงามของจอภาพควรใช้ text size : medium ความละเอียดของจอภาพ ๘๐๐ x ๖๐๐ 
ส่งข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็น ได้ที่ :
Webmaster
"?"ฐ