บุคลากรโครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประธานโครงการ
                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ
คณะกรรมการโครงการ
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
คณะกรรมการที่ปรึกษา
1.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิช ทองโรจน์
3.
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและการงบประมาณ
4.
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

5.

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

6.

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
7.
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
8.
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9.
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 

คณะกรรมการดำเนินงาน

1.
ผศ. วีณา วีสเพ็ญ
ประธานกรรมการ
2.
นายทวีศิลป์ สืบวัฒนะ
รองประธานกรรมการ
3.
นายวุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์
กรรมการ
4.
ดร.สุริทอง ศรีสะอาด
กรรมการ

5.

นางพรพิมล มโมชัย
กรรมการ

6.

นายทรงคุณ จันทจร
กรรมการ
7.
นายวรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม
กรรมการ
8.
นางสาคร กือเจริญ
กรรมการ

9.

นายธวัชชัย เทียนงาม
กรรมการ
10.
นายประเทศ ปัจจังคะตา
กรรมการ
11.
นายกิตติวัฒน์ สัตนาโค
กรรมการ
12.
นายภาณุ พรมเทศ
กรรมการ
13.
นายทม เกตุวงศา
กรรมการ
14.
นายวัชรชัย วีรกุลเกษตร
กรรมการ

15.

นางสาวศรินยา จิตต์บรรจง
กรรมการ
16.
นางสาวนารีรัตน์ ปริสุทธิพร
กรรมการ
17.
นายราชันย์ นิลวรรณาภา
กรรมการและเลขานุการคนที่ 1
18.
นายบัญญัติ สาลี
กรรมการและเลขานุการคนที่ 2

 

บุคลากรประจำโครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1.
ประธานโครงการ สังกัดภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์
2.
อาจารย์สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์
3.
อาจารย์สังกัดภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์
4.
อาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์

5.

พนักงานวิชาการ ประจำโครงการ ฯ ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน

6.

นายปฐมพงศ์ ลิ้มเจริญ
พนักงานวิชาการ ประจำโครงการ ฯ(ลาศึกษาต่อ)
7.
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำโครงการ ฯ ทำหน้าที่ฝ่ายข้อมูลประสานงานและบริหารงานทั่วไป
8.
นักวิชาการศึกษา ประจำโครงการ ฯ ทำหน้าที่ฝ่ายข้อมูล
9.
นักวิชาการศึกษา ประจำโครงการ ฯ ทำหน้าที่ฝ่ายข้อมูล
10.
นักวิชาการศึกษา ประจำโครงการ ฯ ทำหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ 
9.
นักวิชาการศึกษา ประจำโครงการ ฯ ทำหน้าที่ฝ่ายข้อมูล
12.
พนักงานปริวรรตใบลาน