วัดกลางกุดสิมคุ้มใหม่
       วันที่ 2-5 กรกฎาคม 2551 เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ลงพื้นที่จัดระบบคัมภีร์ใบลานให้กับวัดกลางกุดสิมคุ้มใหม่ หมู่ 2   ตำบลกุดสิมคุ้มใหญ่ อำเภอเขาวง   จังหวัดกาฬสินธุ์
 
     

วัดกลางกุดสิมคุ้มใหม่ ตำบลกุดสิมคุ้มใหญ่ อำเภอเขาวง   จังหวัดกาฬสินธุ์

   

สภาพคัมภีร์ใบลานก่อนทำความสะอาด และจัดหมวดหมู่

เจ้าหน้าที่โครงการฯดำเนินการอ่าน ทำความสะอาด คัดแยกเอกสารใบลานออกเป็นหมวดหมู่

เจ้าหน้าที่โครงการฯทำการร้อยด้ายคัมภีร์ใบลานแยกสีตามหมวดหมู่

เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพร่วมกับพระสงฆ์เมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว