วัดปฐมแพงศรี

       เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2551 เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคามออกปฏิบัติหน้าที่
จัดระบบเอกสารใบลานให้กับวัดปฐมแพงศรี หมู่ 8   ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
 

วัดปฐมแพงศรี ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

เจ้าหน้าที่โครงการฯและนิสิตช่วยงาน ทำการขนเอกสารใบลานเพื่อจะนำไปทำความสะอาด และจัดหมวดหมู่ต่อไป

สภาพเอกสารใบลานก่อนทำความสะอาดและจัดหมวดหมู่

เจ้าหน้าที่โครงการฯดำเนินการอ่าน ทำความสะอาด คัดแยกเอกสารใบลานออกเป็นหมวดหมู่

เจ้าหน้าที่โครงการฯทำการร้อยด้ายคัมภีร์ใบลานแยกสีตามหมวดหมู่

เจ้าหน้าที่โครงการฯและนิสิตช่วยงานร่วมกันถ่ายภาพกับเจ้าอาวาสวัด หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ