วัดหอไตรเหล่าใหญ่
     วันที่ 20-23 สิงหาคม 2551 เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยหาสารคาม
ลงพื้นที่จัดระบบคัมภีร์ใบลานให้กับวัดหอไตรเหล่าใหญ่ บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุนารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ุ์
 
     

เจ้าหน้าที่โครงการใบลานฯ ทำการขนเอกสารใบลานเพื่อจะนำไปทำความสะอาดและจัดหมวดหมู่ต่อไป

   

สภาพคัมภีร์ใบลานก่อนทำความสะอาด และจัดหมวดหมู่

เจ้าหน้าที่โครงการฯดำเนินการอ่าน ทำความสะอาด คัดแยกเอกสารใบลานออกเป็นหมวดหมู่

เจ้าหน้าที่โครงการฯทำการร้อยด้ายคัมภีร์ใบลานแยกสีตามหมวดหมู่

เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพร่วมกับพระสงฆ์เมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว