วัดโพธิ์ชัยบ้านหนองห้าง
   การลงพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลานให้กับชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ของเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2551 เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ที่วัดโพธิ์ชัยบ้านหนองห้าง ต หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์    
       

เจ้าหน้าที่โครงการใบลานฯ ทำการขนเอกสารใบลานเพื่อจะนำไปทำความสะอาดและจัดหมวดหมู่ต่อไป

 

สภาพใบลานก่อนทำการจัดระบบแยกหมวดหมู่
และทำความสะอาด

 
     
           
   

เจ้าหน้าที่โครงการฯ และชาวบ้านร่วมกัน ดำเนินการอ่าน ทำความสะอาด
คัดแยกเอกสารใบลานออกเป็นหมวดหมู่

 

เจ้าหน้าที่โครงการใบลานฯ ห่อผ้าและร้อยด้ายแยกสีตามหมวด

หลังจากที่ำทำความสะอาด แยกหมวดหมู่ และห่อผ้าร้อยด้ายสีตามหมวดต่างๆแล้ว เจ้าหน้าที่ก็ได้นำคัมภีร์ใบลานำไปเก็บไว้ี่ตู้ที่ำทำความสะอาดแล้ว
 

เจ้าหน้าที่โครงการใบลานฯ ถ่ายภาพร่วมกับเจ้าอาวาสและชาวบ้านภายหลังเสร็จสิ้นภาระกิจ