วัดกกต้องกุดหว้า
   เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่
จัดระบบเอกสารใบลาน ให้วัดกกต้องกุดหว้า บ้านกุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ในวันที่ ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
   
 

 

เจ้าหน้าที่โครงการใบลานฯ ทำการขนเอกสารใบลานเพื่อจะนำไปทำความสะอาดและจัดหมวดหมู่ต่อไป

       

สภาพใบลานก่อนทำการจัดระบบแยกหมวดหมู่และทำความสะอาด

   

เจ้าหน้าที่โครงการฯดำเนินการอ่าน ทำความสะอาด คัดแยกเอกสารใบลานออกเป็นหมวดหมู่

 

เจ้าหน้าที่โครงการใบลานฯ ห่อผ้าและร้อยด้ายแยกสีตามหมวด

เจ้าหน้าที่โครงการใบลานฯ ถ่ายภาพร่วมกับเจ้าอาวาสภายหลังเสร็จสิ้นภาระกิจ