วัดกกต้องกุดหว้า
   เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลาน ให้วัดกกต้องกุดหว้า บ้านกุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
   

วัดบ้านหนองแสง บ้านหนองแสง ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

     

เจ้าหน้าที่โครงการฯ ทำการขนเอกสารใบลานเพื่อจะนำไปทำความสะอาดและจัดหมวดหมู่ต่อไป

เจ้าหน้าที่โครงการฯดำเนินการอ่าน ทำความสะอาด คัดแยกเอกสารใบลานออกเป็นหมวดหมู่

เจ้าหน้าที่โครงการใบลานฯ ได้ทำห่อผ้าและร้อยด้ายแยกสีตามหมวด

ลักษณะของคัมภีร์ใบลานที่ผ่านการจัดระบบเรียบร้อยแล้ว

เจ้าหน้าที่โครงการใบลานฯ ถ่ายภาพร่วมกับเจ้าอาวาสภายหลังเสร็จสิ้นภาระกิจ