HOME
เกี่ยวกับโครงการ
บุคลากร
งานวิจัย
สมุดเยี่ยม
ฐานข้อมูล
ประมวลภาพคณะอาจารย์และนิสิตไปสำรวจเอกสารโบราณและโบราณวัตถุ 
วัดดาวดึงส์
     

สิมเก่าวัดดาวดึงส์
พระไม้ในสิมเก่า
พระไม้ในสิมเก่า
หอองค์อุปคุต
สภาพตู้พระธรรมและการเก็บรักษาเอกสารใบลานก่อนที่จะนำมาทำความสะอาดและสำรวจรายชื่อใบลาน
 

สำรวจและทำบัญชีรายชื่อใบลาน

 

 
วัดศิริบุรีวังแสง
 
วัดศิริบุรีวังแสง ตั้งอยู่ที่บ้านวังแสง ต. วังแสง อ. แกดำ จ. มหาสารคาม ไม่มีเอกสารใบลานเนื่องจากไฟไหม้กุฎิ
 
พระไม้วัดศิริบุรีวังแสง
 

 

 

สำนักสงฆ์อิสระธรรมวิเวก
 
       
 
สำรวจเอกสารสำนักสงฆ์อิสระธรรมวิเวก เครื่องใช้โบราณของคนโบราณอีสานที่จะแสดงในสำนักสงฆ์  
สำนักสงฆ์อิสระวิเวก ตั้งอยู่ที่ บ้านกกเหลี่ยม - หนองขอน ต. วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม โดยมีพระอธิการสวน ติกขญาโณ เป็นเจ้าอาวาส
ได้สะสมโบราณวัตถุเกี่ยวกับเครื่องใช้ของคนอีสาน เป็นจำนวนมากและได้มอบเอกสารใบลานก้อมให้ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

เรียบเรียง นายสมัย วรรณอุดร
ถ่ายภาพ ผศ.วีณา วีสเพ็ญ

จัดทำ web site
นางสาวสุรีพร บุญรักษา