- - >หัวข้อข่าว  

 

 

**********************

  ประมวลภาพกิจกรรมวันเปิดงานโครง
การอบรมอักษรขอมไทยสำหรับนิสิต

ภาพบรรยากาศก่อนการเปิดโครงการอบรม
อาจารย์ยุวดี ตปนียากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบและทรัพย์สิน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
โดยมีนายสมัย วรรณอุดร รักษาราชการแทนประธานโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน
บรรยากาศการอบรม โดยมี อาจารย์สมัย วรรณอุดร เป็นผู้สอน

 

***********