HOME
เกี่ยวกับโครงการ
บุคลากร
งานวิจัย
สมุดเยี่ยม
ฐานข้อมูล
การสำรวจใบลานในเขตท้องที่ อำเภอเชียงยืน
วันพฤหัสบดี ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๗

              ๑.) วัดพุทธประดิษฐ์ บ.โพน ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
              วัดพุทธประดิษฐ์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๐๒๓ เป็นวัดโบราณ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเริ่ม สร้างเมื่อ พ.ศ. ใด ใครเป็นผู้สร้าง เล่าสืบกันต่อ ๆ มาว่ามีชาวเมืองอุบลฯ ได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนขึ้นที่บ้านโพนได้พบพระพุทธรูปโบราณ ทำด้วยศิลาแลง จึงพร้อมใจกันใช้ที่ดินตรงบริเวณนั้นสร้างวัดขึ้น
              การสำรวจเอกสารใบลาน : มีใบลานจำนวนมาก โดยเจ้าอาวาสได้อนุญาต ให้ทางโครงการสำรวจตรวจค้นจำนวนใบลานที่เหลืออยู่ในวัดปรากฏว่า พบใบลานส่วนหนึ่งที่ถูกเก็บไว้ในกุฏิเก่าสภาพใบลานแตกผูกเป็นอันมาก ไม่สามารถที่จะนับผูก และชื่อเรื่องได้ ส่วนใบลานอีกส่วนหนึ่งนั้น ทางวัดได้มัดจัดเก็บเป็นอย่างดี มีจำนวนมาก แต่ทางโครงการยังไม่สำรวจ ชื่อเรื่องและจำนวนผูก เนื่องจากมีกำหนดการที่จะสำรวจเอกสารใบลานในเขตท้องที่ อำเภอ เชียงยืน อีกหลายวัด ทางโครงการจะมีการสำรวจใบลานอย่างละเอียดต่อไป
                        
                           

              ๒.) วัดศรีสมพร บ.แบก ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
              วัดศรีสมพร ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๔๘ ชาวบ้านเรียกว่า วัดบ้านแบก โดยชาวบ้านร่วมกันสร้างวัดขึ้นพร้อมกับการตั้งหมู่บ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร
              การสำรวจเอกสารใบลาน : ทางโครงการได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาส และการประสานงานของ อาจารย์สมัย วรรณอุดร ซึ่งมีภูมิลำเนาเป็นชาวบ้านแบก ในการออกสำรวจครั้งนี้จึงดำเนินไปด้วยดี สภาพใบลานนั้นอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เป็นอย่างมาก และมีจำนวนมากเนื่องจากวัดบ้านแบกเป็นสำนักเรียนปริยัติธรรมเก่า ทำให้ใบลานมีจำนวนมาก และทางโครงการจะมีการสำรวจใบลานอย่างละเอียดต่อไป

              ๓.) วัดปทุมวราราม บ.ทัพม้า ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
              วัดปทุมวราราม ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑


              การสำรวจเอกสารใบลาน : ใบลานที่อยู่ใบบ้านทัพม้าส่วนมากจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวรรณกรรม คำกลอนที่เป็นเรื่องยาว มีหลายเรื่องที่ทางกองสำรวจยังไม่เคยเห็น อาทิ ลำเซียงเมี่ยง เป็นต้น สภาพใบลานมีสภาพที่สมบูรณ์อยู่มากเนื่องจากทางวัดได้จัดเก็บเป็นอย่างดี แต่ก็มีอีกส่วนที่ทางเจ้าอาวาสได้เก็บไว้กลางแจ้ง ทางโครงการจึงได้ทำการมัดห่อให้กับทางวัดเพื่อเก็บไว้ในที่สมควรและทางโครงการจะมีการสำรวจใบลานอย่างละเอียดต่อไป
 

                    
เรียบเรียง นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
ถ่ายภาพ ผศ.วีณา วีสเพ็ญ

โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐  โทร. ๐๔๓-๗๕๔๓๒๑-๔๐ ต่อ ๒๐๑๘, ๒๐๒๑
เพื่อความสวยงามของจอภาพควรใช้ text size : medium ความละเอียดของจอภาพ ๘๐๐ x ๖๐๐ 
ส่งข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็น ได้ที่ :
Webmaster