HOME
เกี่ยวกับโครงการ
บุคลากร
งานวิจัย
สมุดเยี่ยม
ฐานข้อมูล
การสำรวจใบลานในเขตท้องที่ อำเภอวาปีปทุม
วันจันทร์ ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗

             ๑.) วัดบ้านโนน ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
             วัดบ้านโนน ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๑๙๒ โดยมีพระครูเสนาราช เป็นผู้สร้าง การบริหารและการจัดการ มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม ดังนี้
รูปที่ ๑ พระเสนาราช พ.ศ. ---
รูปที่ ๒ พระลูกหลอด พ.ศ. ---
รูปที่ ๓ พระเป้า พ.ศ. ---
รูปที่ ๔ พระลูกแก้ว พ.ศ. ---
รูปที่ ๕ พระเลา พ.ศ. ---
รูปที่ ๖ พระชาดา พ.ศ. ---
รูปที่ ๗ พระม่วง พ.ศ. ---
รูปที่ ๘ พระครูวิจักรโคจรคุณ พ.ศ. ๒๔๘๘ - ๒๕๓๐
รูปที่ ๙ พระอธิการบุญทัน จิตตทันโต พ.ศ. ๒๕๓๐
การศึกษามีโรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘
การสำรวจคัมภีร์ใบลาน : ไม่มีใบลานให้สำรวจ

             ๒.) วัดบ้านขามป้อม ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
             ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๐ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน พระครูวิโรจน์สารสุนทร (พ.ศ.๒๕๔๗)
การสำรวจคัมภีร์ใบลาน : ทางวัดได้จัดเก็บใบลานไว้เป็นอย่างดีโดยมีตู้เก็บไว้และทางเจ้าอาวาสก็อนุญาตให้ทางโครงการสำรวจ อีกทั้งยังมอบใบลานสั้นที่จารเป็นตำรายาและโหราศาสตร์ไว้ให้โครงการปริวรรตและถอดแปลต่อไป และทางโครงการได้ตกลงกันว่าจะสำรวจใบลานในวัดบ้านขามป้อม เพื่อทำบัญชีใบลานต่อไป

                    

                      
 

             ๓.) วัดหนองทุ่ม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
             วัดหนองทุ่มตั้งเมื่อ พ.ส. ๒๓๖๖ ชาวบ้านเรียกว่าวัดโพธิ์ศรี โดยนายโป้มหาเสนา หรือขุนโป้
การสำรวจคัมภีร์ใบลาน : ใบลานที่อยู่ในบัญชีที่ วิทยาลัยครูมหาสารคาม (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) ได้สำรวจไว้นั้นปัจจุบันได้สูญหายไปหมดแล้ว

 

             ๔.) วัดสุวรรณพัต บ.ดอนบม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
             วัดตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๐ มีหลวงพ่อทองเป็นผู้นำในการสร้างวัดและได้ย้ายสถานที่ตั้งวัดถึง ๓ ครั้งปัจจุบันเป็นแห่งที่ ๓
การสำรวจคัมภีร์ใบลาน : มีใบลานอยู่จำนวนหนึ่งแต่ไม่มากทางโครงการได้สำรวจและมอบให้ทางวัดจัดการต่อไป

 

 

๕.) วัดโสมนัสประดิษฐ์ บ้านหนองแสง ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
             ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ ชาวบ้านเรียกว่า วัดสระแคน โดยพระพิทักษ์นรากร(อุ่น) เจ้าเมืองวาปีปทุม ยกที่นาให้สร้างวัด สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าคณะมณฑลอีสาน มาตรวจการคณะสงฆ์ที่เมืองวาปีปทุม จึงได้ตั้งชื่อไว้ว่าวัด "สระแคน"
การสำรวจคัมภีร์ใบลาน : เอกสารใบลานมีจำนวนน้อย ทางโครงการจึงมอบให้ทางวัดจัดการเอง

 

 
๖.) วัดเวฬุวาศรีประดิษฐ์ บ้านนาเลา ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
             วัดตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ ชาวบ้านเรียกวัดบ้านนาเลา โดยมีพระครูโสดา และ พระครูลูกแก้วเป็นผู้สร้างวัด
การสำรวจคัมภีร์ใบลาน : ทางโครงการได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาส ให้สามารถค้นหาใบลานภายในกุฏิ สภาพใบลานห่อด้วยผ้าไว้อย่างมิดชิดแต่มีบางส่วนที่ชำรุดไม่สามารถที่จะนำมาซ่อมแซมได้ ทางโครงการได้ เลือกวัดนี้เป็นวัดที่จะสำรวจทำบัญชีอย่างละเอียดอีกต่อไป
 

             ๗ .) วัดโพธาราม บ้านหนองไฮ ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
             วัดตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๐
การสำรวจคัมภีร์ใบลาน : ทางโครงการได้รับคำตอบจากเจ้าอาวาสว่าใบลานในวัดไม่มี

 

 
             ๘.) วัดหนองไฮ (ปากน้ำ) ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
             วัดตั้งเมื่อ ๒๔๘๐ ชาวบ้านเรียกว่าวัดปากน้ำ โดยมีพระคำอ้าย และนายสังข์ พูนพิพัฒน์ เป็นผู้นำชาวบ้านสร้างวัด ต่อมาพระครูปัญญาสารนิเทศเห็นว่าวัดนี้อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านจึงได้ย้ายมาตั้งวัดในพื้นที่ปัจจุบันเพื่อสะดวกในการบริหารและปกครอง
การสำรวจคัมภีร์ใบลาน : ได้รับคำตอบจากเจ้าอาวาสวัดว่า ทางวัดไม่มีใบลาน

             ๙.) วัดกู่สนาม บ้านสนาม ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
             วัดกู่สนาม ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๗ วัดนี้สร้างขึ้นครั้งแรก ณ บริเวณวัดเก่า ซึ่งอยู่ทางทิศ ใต้ของวัดปัจจุบัน โดยการนำของนายแสง ปิดสายะ และนาย พิลา ปิโคทัง ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๙๕ พระครูสุนทรสาธุกิจ ได้มาสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นใหม่ ชาวบ้านเรียกว่า วัดกู่สนาม ในช่วงเวลานั้นมีวัดอยู่สองวัด คือวัดบ้านสนาม และวัดกู่สนาม เจ้าอาวาสและชาวบ้านจึงตกลงกัน ย้ายวัดบ้านสนามมารวมกัน โดยตั้งชื่อว่า วัดกู่สุนทราราม แต่ในทะเบียนจังหวัดชื่อว่า วัดกู่สนาม
การสำรวจคัมภีร์ใบลาน : ได้รับคำตอบจากเจ้าอาวาสวัดว่า ทางวัดไม่มีใบลาน

 

 

             ๑๐.) วัดติกขมณีวรรณ บ.เสือโก้ก ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
             วัดติกขมีวรรณ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๖ เดิมเป็นที่พักสงฆ์ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๒๗ ชาวบ้านประกอบด้วยพ่อเฒ่าผาศรี หลวงวิเศษ ขุนอาจ หลวงสุนทร มูลอำมาตย์ วงศ์คำหาญ ศรีสมภาร หลวงสุวรรณ ได้ร่วมกันสร้างเสนาสนะให้กว้างขวาง ชาวบ้านเรียก "วัดบ้านเสือโก้ก " ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕
การสำรวจคัมภีร์ใบลาน : ได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสให้ตรวจค้นคัมภีร์ใบลานภายในวัด สภาพใบลาน ถูกเก็บไว้โดยขาดการดูแลและรักษา แต่ก็ชำรุดไม่มาก ทางโครงการจะได้สำรวจชื่อเรื่องและจำนวนผูกอีกครั้งอย่างละเอียดต่อไป

เรียบเรียง นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
ถ่ายภาพ ผศ.วีณา วีสเพ็ญ

โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐  โทร. ๐๔๓-๗๕๔๓๒๑-๔๐ ต่อ ๒๐๑๘, ๒๐๒๑
เพื่อความสวยงามของจอภาพควรใช้ text size : medium
ความละเอียดของจอภาพ ๘๐๐ x ๖๐๐ 
ส่งข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็น ได้ที่ :
Webmaster