วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙  โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้ารับการประเมินผลจากคณะ
กรรมการประเมิน การปฏิบัติราชการตามคำรับรองราชการ ณ ห้อง ๑๐๙ ศูนย์พัฒนาภาษา อาคารราชนครินทร์
ประมวลภาพกิจกรรม