มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
      เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม พ.ศ. 2550 ทางโครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดระบบเอกสารใบลานและจัดทำทะเบียน
เอกสารใบลานที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้ขอความอนุเคราะห์ให้ทางโครงการ อนุรักษ์ใบลานฯ เข้าจัดระบบเอกสารใบลาน เนื่องด้วยสำนักวิชาการวิทายาเขตสุรินทร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ดำเนินโครงการ หอพุทธศิลป์ ได้มีการรวบรวมและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในเขตอีสานใต้ไว้เป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดบุคลากรผู้เชียวชาญด้านนี้
จึงขอความอนุเคราะห์ให้โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ช่วยจัดระบบเอกสารโครงการและแนะนำการเก็บรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเกี่ยวกับ เอกสารใบลาน
ในเขตอีสานใต้
            เอกสารใบลานส่วนมากเป็นเอกสารใบลานยาว ส่วนใบลานสั้นและสมุดข่อยมีจำนวนน้อย ซึ่งเอกสารใบลานส่วนมากเป็นอักษรขอมและภาษาเขมร มีอักษรธรรมและไทยน้อยเป็นส่วนน้อย สภาพเอกสารใบลานนั้นชำรุดมากและแตกผูกเป็นส่วนมาก ซึ่งได้รับบริจาคมาจากวัดต่างๆ ในเขตจังหวัดสุรินทร์ นอกจากนี้ทางโครงการ อนุรักษ์ใบลานฯ ห่อผ้าเอกสารใบลานใหม่
ในการจัดระบบ เอกสารใบลาน ครั้งนี้ ได้มีนิสิตสาขาวิชาภาษาเขมรทั้งปี 2 และ ปี 3 ของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการนำของ อาจารย์บัญญัติ สาลี ได้เข้าร่วมฝึกหัดอ่านเอกสารโบราณและฝึกการ
จัดระบบการอนุรักษ์เอกสารใบลานในครั้งนี้ด้วยและ ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี จากเจ้าหน้าที่ ี่สำนักวิชาการวิทายาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

     

โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคอีสาน www.bl.msu.ac.th