โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานวัดมหาชัย เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชีวิต
    “ การศึกษาเรื่องภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง เพราะเป็นลู่ทางที่จะดำรงเอกลักษณ์และเอกราชทางวัฒนธรรม และสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้ปรากฏและคงอยู่ ”

       วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการประชุมคณะครู – อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑๗๓ คน จาก ๙๐ โรงเรียน ในจังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้เพื่อชี้แจงโครงการส่งเสริมการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานวัดมหาชัย เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชีวิต ให้ผู้ร่วมประชุมกลุ่มดังกล่าวมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์ใบลาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความรู้เกี่ยวกับพระอริยานุวัตร เขมจารี และความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานฯ วัดมหาชัย ตลอดจนนำชมสถานที่จริง ณ วัดมหาชัย

       ในการจัดประชุมชี้แจงดังกล่าว ทางโครงการฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครู – อาจารย์ ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในเดือน เมษายน – สิงหาคม ๒๕๕๐ ทางโครงการฯ จึงขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคอีสาน www.bl.msu.ac.th