- - >หัวข้อข่าว  

วัดโพธิ์ศรี บ้านเชียงเหียน ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

 

**********************

วัดโพธิ์ศรี บ้านเชียงเหียน ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  

เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อจัดระบบข้อมูลเอกสารใบลานให้กับวัดโพธิ์ศรี บ้านเชียงเหียน ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นับเป็นพันธกิจที่สืบเนื่องมาเป็นสัปดาห์ที่ ๑๔ ของการดำเนินงาน

วัดโพธิ์ศรี ตั้งอยู่ที่บ้านเชียงเหียน ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ ๓ ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ ชาวบ้านเรียกวัดบ้านเชียงเหียน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๕๗

สภาพคัมภีร์ใบลานก่อนการจัดหมวดหมู่

เจ้าหน้าที่โครงการฯ ทำการจัดแยกหมวดหมู่คัมภีร์ใบลาน

    จากการสำรวจสภาพคัมภีร์ใบลานในเบื้องต้น พบว่าสภาพคัมภีร์ใบลานของวัดอยู่ในลักษณะที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังสังเกตเห็นว่า ผลของการสำรวจคัมภีร์ใบลานของนักวิชาการและเจ้าหน้าที่โครงการฯ ก่อนหน้านี้ ส่งผลทำให้การจัดเก็บหมวดหมู่คัมภีร์ใบลานของเจ้าหน้าที่มีความสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

คัมภีร์ใบลานที่ห่อผ้าเรียบร้อยและรอการมัดด้วยเชือกสีต่างๆ ตามหมวดหมู่

    จากการจัดระบบข้อมูลคัมภีร์ใบลานเรียบร้อยแล้วพบว่ามีคัมภีร์ใบลานในหมวดพระอภิธรรมเป็นจำนวนมากที่สุดถึง ๑๓๔ ผูก รองลงมาคือหมวดอื่นๆ อันได้แก่ พระไตรปิฎก จำนวน ๑๐๗ ผูก หมวดชาดกจำนวน ๑๐๕ ผูก หมวดตำนานพุทธศาสนาจำนวน ๕๕ ผูก หมวดพระสุตตันตปิฎกจำนวน ๔๒ ผูก หมวดนิยายนิทานพื้นบ้านจำนวน ๓๔ ผูก หมวดธรรมทั่วไปจำนวน ๓๐ ผูก หมวดคัมภีร์ภาษาบาลีจำนวน ๒๑ ผูก หมวดนิยายธรรมจำนวน ๒๐ ผูก หมวดพระวินัยจำนวน ๑๒ ผูก หมวดบทสวดมนต์ ๒ ผูก หมวดอานิสงส์ ๑ ผูก และสุดท้ายรวมหลายหมวดจำนวน ๑๐๗ ผูก เป็นต้น

เจ้าหน้าที่ฯ ใช้เชือกมัดคัมภีร์ใบลาน

เจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมถ่ายภาพกับเจ้าอาวาสวัดหลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้ว

ตู้พระธรรมที่ใช้ในการจัดเก็บใบลาน

เจ้าหน้าที่โครงการฯ กำลังขนคัมภีร์ใบลานไปจัดเข้าตู้

เจ้าหน้าที่โครงการฯ ลำเลียงคัมภีร์ใบลานเข้าตู้พระธรรมตามหมวดหมู่

ลักษณะคัมภีร์ใบลานที่ผ่านการจัดระบบเรียบร้อยแล้ว

       หมู่บ้านเชียงเหียนนับเป็นหมู่บ้านโบราณที่มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษได้อย่างหลากหลาย และสามารถอธิบายถึงลักษณะของชุมชน และวิถีชีวิตของคนในชุมชนขณะนั้นเป็นอย่างดี โบราณวัตถุที่ขุดพบจะแสดงหลักฐานตามยุคสมัยที่แตกต่างกัน ทำให้ทราบถึงการพัฒนาของชุมชนที่ต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการจัดเก็บอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์คัมภีร์ ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก็ถือเป็นพันธกิจที่สำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยู่สืบไป

***********