สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     ในวันที่ 19 ธันวาคม 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเภสัชศาสตร์ และห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
โอกาสนี้ ผศ.วีณา วีสเพ็ญ ประธานโครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำราที่ปริวรรตจากเอกสาร
ใบลานในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 3 เล่ม ได้แก่
     1.ตำรายาวัดศรีสมพร บ้านแบก อ.เชียงยืน
     2.ตำรายา อ.กันทรวิชัย และ
     3.ตำรายา อ.โกสุมพิสัยและ อ.นาเชือก
     ซึ่งตำรายาทั้ง 3 เล่มนี้ เป็นผลงานการปริวรรตของโครงการในปีงบประมาณ 2548 ซึ่งตำราเหล่านี้ได้บันทึกภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานเกี่ยวกับการรักษาโรคต่าง ๆ ในอดีต

โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคอีสาน www.bl.msu.ac.th