วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ได้ประชุมคณะกรรมการประจำโครงการอนุรักษ์ใบลานฯ

     วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๑๕๕๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประชุมคณะกรรมการประจำโครงการ
อนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุม RN-๑๐๓ ชั้น ๑ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคอีสาน www.bl.msu.ac.th