โครงการอนุรักษ์ใบลานฯร่วมออกพื้นที่กับสถาบันค้นคว้าตะเว็นออกไก ลาว-ฝรั่งเศส
      ระหว่างวันที่ ๓-๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ นายสมัย วรรณอุดร ได้ร่วมมือกับสถาบันค้นคว้าพากตะเว็นออกไก ลาว-ฝรั่งเศส (E.F.E.O)ได้สำรวจเอกสารใบลานในวัดมหาธาตุ จังหวัดยโสธร ช่วงที่ ๑ ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี คณะสงฆ ์ภายในวัด
และกรรมการวัด โดยเฉพาะคุณพ่อบำเพ็ญ ณ อุบล ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ เอกสารใบลานและประวัติศาสตร์ จังหวัดยโสธร
ประมวลภาพกิจกรรม

ผศ.วีณา วีสเพ็ญ ประธานโครงการแวะเยี่ยมชมการทำงาน