โครงการอนุรักษ์ใบลานฯร่วมออกพื้นที่กับสถาบันค้นคว้าตะเว็นออกไก ลาว-ฝรั่งเศส ครั้งที่ ๒
       ระหว่างวันที่ 18-27 ตุลาคาม 2549 นายสมัย วรรณอุดร ได้ร่วมมือกับสถาบันค้นคว้าพากตะเว็นออกไก
ลาว-ฝรั่งเศส (E.F.E.O) สืบเนื่องต่อจากงานที่ทำค้างไว้ เมื่อครั้งที่ ๑ โดยได้สำรวจเอกสารใบลานในวัดมหาธาตุ
จังหวัดยโสธร ซึ่งพบเอกสารใบลานจำนวนมากกว่า ๙๐๐ มัด ส่วนมากเป็นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ซี่งส่วน
มากเป็นของพระสุนทรราชวงศา และพระญาติ เป็นเจ้าภาพสร้างถวาย ซี่งในการสำรวจเอกสารใบลานครั้งนี้
ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี จากพระราชรัตนกวี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร และคณะสงฆ์ภายในวัด
ประมวลภาพกิจกรรม