เกี่ยวกับโครงการ
วัดมหาชัย
พระอริยานุวัตร (เขมจารี)
ลานเสวนา
ระบบฐานข้อมูลใบลาน
คณะผู้จัดทำ
กิจกรรม
ติดต่อสอบถาม
 

ต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตร Master of Arts Degree in Conflict Analysis and Management เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานพระอริยานุวัตร เขมจารีนุสรณ์ ณ วัดมหาชัย ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

             เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 ทางโครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยท่าน ผศ.วีณา วีสเพ็ญ ประธานโครงการฯ ให้การต้อนรับ คณะคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตร Master of Arts Degree in Conflict Analysis and Management มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานพระอริยานุวัตร ณ วัดมหาชัย ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม