เกี่ยวกับโครงการ
วัดมหาชัย
พระอริยานุวัตร (เขมจารี)
ลานเสวนา
ระบบฐานข้อมูลใบลาน
คณะผู้จัดทำ
กิจกรรม
ติดต่อสอบถาม
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

     วันที่ 14 กันยายน 2549 รศ.ดร.อ้อมบุญ ล้วนรัตน์ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย โดยคำแนะนำของ ผศ.พุฒิพงษ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณะบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังคำบรรยายจากเจ้าหน้าที่
โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกี่ยวกับประวัติ ผลงานของพระอริยานุวัตร เขมจารี และภูมิปัญญาที่ได้จากเอกสารใบลาน
     ทางคณะผู้เข้าเยี่ยมชมได้แสดงความชื่มชมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้อนุรักษ์ในสิ่งที่มีคุณค่าทาง
วัฒนธรรมของไทยแต่โบราณให้ลูกหลานได้ศึกษาและใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต

ประมวลภาพกิจกรรม