เกี่ยวกับโครงการ
วัดมหาชัย
พระอริยานุวัตร (เขมจารี)
ลานเสวนา
ระบบฐานข้อมูลใบลาน
คณะผู้จัดทำ
กิจกรรม
ติดต่อสอบถาม
 

ต้อนรับคณะชมรมหมอยาพื้นบ้านจังหวัดสกลนคร

      เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 ที่ผ่าน โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับ คณะชมรมหมอยาพื้นบ้านจังหวัดสกลนคร นำโดย พระครูศุภาจารพิมล ประธานชมรมหมอยาพื้นบ้าน จังหวัดสกลนคร เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน พระอริยานุวัตร เขมจารีนุสรณ์ ณ วัดมหาชัย ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม