เกี่ยวกับโครงการ
วัดมหาชัย
พระอริยานุวัตร (เขมจารี)
ลานเสวนา
ระบบฐานข้อมูลใบลาน
คณะผู้จัดทำ
กิจกรรม
ติดต่อสอบถาม
 
กิจกรรม
>>คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
>>อธิการมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัฑณ์วัดมหาชัย
>>บทบาทของมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดมหาชัย
>>ประชุมกรรมการวัดมหาชัย ๑๑ สิงหาคม ๔๘
>>ชมกุฏิพระอริยานุวัตร ๑๑ สิงหาคม ๔๘
>>ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน
>>ตู้พระธรรมในวัดมหาชัย
>>ไม้ปี้บอกชื่อเรื่องคัมภีร์ใบลาน
>>พิพิธภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์
>>รูปโบราณในวัดมหาชัย
>>รูปปกหนังสือพระอริยานุวัตร
>>รูปพระอริยานุวัตร
>>ช่วงจัดพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานวัดมหาชัย
>>ผู้เข้าเยี่ยมชมช่วงจัดระบบ
>>ลวดลายในใบลาน
การจัดระบบเอกสารใบลานที่วัดมหาชัย 1 , 2 , 3
>>ช่วงสำรวจเบื้องต้นที่วัดมหาชัย
>>กฐินพระราชทานประจำปี 2548
>>ต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษา
>>ต้อนรับคณะชมรมหมอยาพื้นบ้าน
---------------------------------