ประวัติความเป็นมาของโครงการ
วัดมหาชัย
ระบบฐานข้อมูลใบลาน
กิจกรรม
ติดต่อสอบถาม
 ดร.พระอริยานุวัตร(เขมจารี)
>> โรงเรียนขัติยวงษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 50 คน ไ้ด้เ่ข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน วัดมหาชัย
>> บทบาทของมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดมหาชัย
>> รูปพระอริยานุวัตร
>> ไม้ปี้บอกชื่อเรื่องคัมภีร์ใบลาน