เกี่ยวกับโครงการ
วัดมหาชัย
พระอริยานุวัตร (เขมจารี)
ลานเสวนา
ระบบฐานข้อมูลใบลาน
คณะผู้จัดทำ
กิจกรรม
ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

1. กลุ่มจังหวัด ร้อยเอ็ด- ขอนแก่น-มหาสารคาม
2. จังหวัดมหาสารคาม
3. หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. ชื่อโครงการ โครงการจัดระบบข้อมูลคัมภีร์ใบลาน โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ใน ศูนย์พิพิธภัณฑ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                          วัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคามเพื่อเป็นสังคมการเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

    5.1 เพื่อทำความสะอาด ซ่อมแซม ใบลานในศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นฯวัดมหาชัย ให้มีสภาพดี และคงทน
    5.2 เพื่อสำรวจเอกสารใบลาน ในศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นฯวัดมหาชัย
    5.3 เพื่อจัดระบบข้อมูลและหมวดหมู่ เอกสารใบลาน โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ในศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นฯวัดมหาชัย
    5.4 เพื่อบันทึกและจัดทำฐานข้อมูลข้อมูลใบลานโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
    5.5 เพื่อเผยแพร่ฐานข้อมูลผ่านทาง Web site
    5.6 เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการปริวรรต และวิเคราะห์ ในอนาคต
    5.7 เพื่อเก็บรักษาใบลานในศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นฯวัดมหาชัย

6. เป้าหมายของโครงการ

    6.1 เอกสารใบลานในศูนย์พิพิธภัณฑ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดมหาชัย ได้รับการ ทำความสะอาดและซ่อมแซม
    6.2 เอกสารใบลานในศูนย์พิพิธภัณฑ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดมหาชัย ได้รับการ สำรวจและจัดระบบ หมวดหมู่
           โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
    6.3 เอกสารใบลานในศูนย์พิพิธภัณฑ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดมหาชัย บันทึก ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
    6.4 มีฐานข้อมูลเพื่อรอการปริวรรต และวิเคราะห์ต่อไป
    6.5 มีการจัดเก็บเอกสารใบลานที่ถูกต้อง
    6.6 มีการจัดแสดง ให้พระสงฆ์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษา ค้นคว้า
    6.7 เป็นแหล่งความรู้ทางภูมิปัญญา ของประเทศชาติ
    6.8 มีการเผยแพร่ฐานข้อมูลผ่านทางหน้า Web site

7. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2549 รวมระยะเวลา 1 ปี
---------------------------------