เกี่ยวกับโครงการ
วัดมหาชัย
พระอริยานุวัตร (เขมจารี)
ลานเสวนา
ระบบฐานข้อมูลใบลาน
คณะผู้จัดทำ
กิจกรรม
ติดต่อสอบถาม
วัดมหาชัย ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

          วัดมหาชัย ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่เลขที่ ๗๗๙ ถนนศรีราชวงศ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๘๒ (๗/๑๐) ตารางวา
          ชื่อเจ้าอาวาส พระเทพวุฒาจารย์ ฉายา เขมิโย อายุ ๙๑ พรรษา ๗๐ ตำแหน่งเจ้าอาวาสในการปกครองสงฆ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม

 
ประวัติวัด

          สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๘ โดยพระเจริญราชเดช (กวด ภวภูตานนท์) เจ้าเมืองคนแรกของเมืองมหาสารคาม ได้รับพระราชทานยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ปี ๒๕๐๙ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น ปี ๒๕๒๐

 
จำนวนเสนาสนะ

          กุฏิ จำนวน ๑๒ หลัง มีทั้งเก่าและใหม่ ทำด้วยไม้ ปูน และครึ่งไม้ครึ่งปูน ลักษณะทางศิลปะเป็นทรงไทยประยุกต์ โบสถ์ (สิม) จำนวน ๒ หลัง เก่า๑ หลัง ใหม่๑ หลัง ลักษณะทางศิลปะ เป็นทรงไทย ซุ้มประตู จำนวน๔ ซุ้ม เป็นซุ้มเก่าทั้งหมด ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก พระประธาน จำนวน๑ องค์ ปางมารวิชัย โบราณวัตถุ พระพุทธรูป จำนวน ๑๐๐ องค์ สมัยต่างๆ ทำจากไม้ โลหะ ปูน และหินทราย ใบเสมา จำนวน ๒๐ ใบ สมัยทวารวดี ใบลาน จำนวน ๗,๐๐๐ ผูก สมุดข่อย จำนวน ๓ เล่ม ตู้พระธรรม จำนวน ๑๐ หลัง และ หีบพระธรรม จำนวน ๓ ใบ

 
ข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์
          เป็นแหล่งเก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน เช่น เครื่องปั้นดินเผาในสมัยต่างๆ กว่า๒๐๐ ชิ้น เอกสารใบลานจารึก วรรณกรรมร้อยกรองของภาคอีสาน กว่า ๗๐๐ กว่าเรื่อง พระพุทธรูปปางต่างๆ สมัยต่างๆ
---------------------------------