เกี่ยวกับโครงการ
วัดมหาชัย
พระอริยานุวัตร (เขมจารี)
ลานเสวนา
ระบบฐานข้อมูลใบลาน
คณะผู้จัดทำ
กิจกรรม
ติดต่อสอบถาม
 

กฐินพระราชทานประจำปี 2548

 วัน เสาร์ วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน 2548 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นำโดย ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศ.(พิเศษ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้แทนมาทอดกฐินพระราชทานประจำปี 2548 ณ อุโบสถวัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

อุโบสถวัดมหาชัย พระอารามหลวง ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

 

 

 

 

 

 

 

          ต่อจากนั้น ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศ.(พิเศษ)ดร.ภาวิช ทองโรจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน พระอริยานุวัตร เขมจารีนุสรณ์ ซึ่งดำเนินการจัดทำโดย โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับงบประมาณจากโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดมหาสารคาม