: : ต้นลานในจังหวัดมหาสารคาม : :
 

 
 
ต้นลานในจังหวัดมหาสารคาม
   
ภาพที่ ๑
ภาพที่ 2
จากการออกสำรวจเกี่ยวกับคัมภีร์ใบลานในเขตจังหวัดมหาสารคาม ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๔๖ ถึงมกราคม ๒๕๔๗ ส่วนใหญ่พบว่าคัมภีร์ใบลานยังมีอยู่บางวัด  และบางแห่งเสื่อมสูญไปตามกาลเวลาและความสนใจของผู้ดูแล
การแสวงหาต้นลาน ซึ่งเป็นวัสดุที่สำคัญที่คนโบราณนำมาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ  และนำมาจารเรื่องราวทั้งคดีโลกและคดีธรรม  ก็เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของโครงการ  เพื่อให้คนรุ่นปัจจุบันได้เรียนรู้และหาทางปลูกเพิ่มเติม

ภาพที่ ๓

ภาพที่ ๔
ภาพต้นลานที่ปรากฏข้างต้นนี้ เป็นต้นลานซึ่งพบที่
บริเวณวัดเกษรเจริญผล ตำบลมะค่า บ้านมะค่า อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม ซึ่ง ได้บันทึกภาพไว้เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๗ นี่เอง
ต้นลานที่พบในวัดเกษรเจริญผล  ได้สะท้อนความเก่าแก่ของวัด โดยพิจารณาจากต้นลานในภาพที่ ๑ ซึ่งยืนต้นตายเหลือแต่ซาก  ภาพที่ ๒ ,,  เป็นต้นลานที่กำลังเจริญเติบโตใกล้แนวกำแพงเดิมของวัด  
 
ต้นลาน ๓ ต้นใหญ่ที่แสดงถึงความยาวนานของอายุ ก้านใบถูกริดคาดว่าคงได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ทางใดทางหนึ่งแล้ว
ภาพที่ ๕

แนวกำแพงเดิมของวัดเกษรเจริญผลกำลังถูกแนวรั้วของบ้าน
ประชาชนเบียดในอนาคต ไม่แน่ใจว่าต้นลานดังกล่าวจะคงอยู่หรือไม่

ภาพที่ ๖
ลักษณะใบของต้นลานที่สามารถนำมาใช้มุงหลังคา  ทำผนังหรือฝาบ้าน ทำเป็นยามหานิลแก้อาการอักเสบฟกช้ำนำมาจารอักษรธรรม  ไทยน้อย  อักษรขอมฯ โดยใช้แทนกระดาษในสมัยโบราณ
ภาพที่ ๗
วีณา วีสเพ็ญ เรียบเรียง/บันทึกภาพ
 
 
โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐ 
โทร. ๐๔๓-๗๕๔๓๒๑-๔๐ ต่อ ๒๐๑๘, ๒๐๒๑
เพื่อความสวยงามของจอภาพควรใช้ text size : medium ความละเอียดของจอภาพ ๘๐๐ x ๖๐๐ 
ส่งข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็น ได้ที่ :
Webmaster