ระหว่างวันที่ 26 - 1 มีนาคม 2552 โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาได้จัด “ โครงการสร้างเครือข่ายโรงเรียน เพื่ออนุรักษ์อักษรโบราณอีสาน ” ขึ้น ณ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครูนักเรียน ระดับช่วงชั้นที่ 2 - ช่วงชั้นที่ 4 ในโรงเรียนกลุ่มอำเภอโกสุมพิสัย อำเภอกุดรัง และกลุ่มอำเภอเชียงยืน จำนวนทั้งสิ้น 83 คน และในวันที่ 31 มีนาคม 2552 ทางโครงการฯ ได้นำคณะครูและนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนดังกล่าวไปทัศนะศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานที่ วัดมัชฌิมาวิทยาราม วัดสนวนวารี อำเภอบ้านไผ่ วัดไชยศรี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 
เมื่อคลิืกดูภาพกิจกรรม หน้าเว็บอาจจะใช้เวลาโหลดนาน เนื่องจากทางโครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ได้อัพโหลดไฟล์ภาพขนาดใหญ่