1
คู่มืออบรมอักษรขอมไทย นายสมัย วรรณอุดร เอกสารประกอบการสอน
2
คู่มืออบรมอักษรไทยน้อย นายสมัย วรรณอุดร เอกสารประกอบการสอน
3
คู่มืออบรมอักษรไทยน้อย นายสมัย วรรณอุดร เอกสารประกอบการสอน
4
ตำรายาวัดมหาชัย เล่ม 1 ผศ.วีณา วีสเพ็ญ หนังสือตำรายา
5
ตำรายาวัดมหาชัย เล่ม 2 ผศ.วีณา วีสเพ็ญ หนังสือตำรายา
6
ตำรายาวัดมหาชัย เล่ม 3 ผศ.วีณา วีสเพ็ญ หนังสือตำรายา
7
ตำรายาวัดมหาชัย เล่ม 4 ผศ.วีณา วีสเพ็ญ หนังสือตำรายา
8
ตำรายาวัดมหาชัย เล่ม 5 ผศ.วีณา วีสเพ็ญ หนังสือตำรายา
9
ตำรายาวัดศรีสมพร อำเภอเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม
ผศ.วีณา วีสเพ็ญ หนังสือตำรา
10
ตำรายาอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผศ.วีณา วีสเพ็ญ หนังสือตำรา
11
ตำรายาอำเภอโกสุมพิสัย และอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผศ.วีณา วีสเพ็ญ หนังสือตำรา
12
ตำราโหราศาสตร์ พ่อจารย์บัวศรี ศรีสูง นายสมัย วรรณอุดร หนังสือตำรา
13
นกจอกน้อย นายสมัย วรรณอุดร หนังสือตำรา
14
แบบเรียนอักษรธรรมอีสาน นายสมัย วรรณอุดร หนังสือตำรา
15
แบบหัดอ่านอักษรธรรมอีสานสำหรับเด็กประถม นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ เอกสารประกอบการสอน
16
ภูมิปัญญาอีสานจากใบลาน I-san wisdom in palm-leaf menuscript. นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ หนังสือตำรา
17
อักขระอักษรธรรมอีสาน วนชาติ นายชวนากร จันนาเวช อักขระอักษรธรรมอีสาน (font)