ลำดับ
ชื่อบทความ
ชื่อวารสาร
ฉบับที่ /ปีที่พิมพ์
1
มิติทางวัฒนธรรมจากคัมภีร์ใบลานภาคอีสาน ศึกษากรณีจังหวัดมหาสารคาม มนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    2551    
2
มิติทางวัฒนธรรมจากผ้าห่อคัมภีร์ใบลานภาคอีสาน ศึกษากรณีจังหวัดมหาสารคาม มนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    2551    
3
มิติทางวัฒนธรรมจากตู้พระธรรมเก็บคัมภีร์ใบลาน มนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    2551    
4
บทบาทพระสงฆ์กับการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และวัฒนธรรมท้องถิ่น บรรจบวิชาการ
ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม- มิถุนายน  2551      
5
กระบวนทัศน์ในนิทานชาดกพื้นบ้านอีสาน บรรจบวิชาการ
ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม- ธันวาคม2551