สืบเนื่องจากที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ได้นำเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่เพื่อให้บริการวิชาการด้านการจัดระบบเอกสารใบลานให้กับทางวัดเลียบ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีไปเรียบร้อยแล้วนั้น ทางเจ้าอาวาสวัดคือ พระครูอุบลคณาภรณ์ มีความประสงค์ที่ต้องการให้คัมภีร์ใบลานมีสภาพการจัดเก็บและมีผ้าห่อคัมภีร์ในลักษณะเดียวกันกับสมัยโบราณ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้กับเอกสารใบลาน เจ้าอาวาสจึงขอความอนุเคราะห์มาทางโครงการอีกครั้ง
    ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ได้ซื้อผ้าไหมมัดหมี่ถวายเป็นผ้าห่อคัมภีร์ใบลานให้กับทางวัดเลียบอีกด้วย