ขนาด299x100
<iframe marginwidth="0" marginheight="0"
src="http://www.bl.msu.ac.th/bailan/logobailanmsu/
logobailanmsu.htm" frameborder="0" noresize
width="100%" scrolling="no" height="100"></iframe>
 
 
   
โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐ โทร. ๐๔๓-๗๕๔๔๒๗
เบอร์โทรภายใน. ๒๐๑๘, ๒๐๒๑