แนะนำวรรณกรรมอีสาน
๑. พระอริยานุวัตร เขมจารีเถระ  ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิติมศักดิ์


       ราคา     60     บาท


๒. อริยานุวัตรศึกษา


       ราคา     240     บาท


๓. วรรณคดีอีสานเรื่องกาฬเกษ


       ราคา     100     บาท


๔. นกกระจอก (ท้าววรกิต – นางจันทะจร)


       ราคา     60     บาท


๕. สังข์ศิลป์ไชย์


       ราคา     180     บาท


๖. กาพย์พระมุนี


       ราคา     40     บาท


๗. พญาคำกอง (สอนไพร่)

       ราคา     40     บาท


๘. สุทธะนูชาดก


       ราคา     30     บาท


๙. สุปุณณานาคชาดก


       ราคา     30     บาท


๑๐. สุพรหมโมกขา


       ราคา     50     บาท


๑๑. สีทนต์มโนราห์

       ราคา     40     บาท


๑๒. นะระชีวะชาดก


       ราคา     30     บาท


๑๓. ท้าวคำสอน


        ราคา     30     บาท      


๑๔. พระอุปคุตผาบมาร


       ราคา     30     บาท


๑๕.ระเบียบโบราณประเพณีทำบุญมหาชาติภาคอีสาน


       ราคา     40     บาท                 สนใจหนังสือสั่งซื้อได้ที่
โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๐๔๓ - ๗๕๔๓๒๑-๔๐ ต่อ ๒๐๑๘, ๒๐๒๑


รายได้ทั้งหมดสมทบกองทุน ฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม