......รวมข่าวย้อนหลังทั้งหมด  
  ^-^ โครงการอบรมอักษรธรรมอีสานสำหรับนิสิต ระหว่างวันที่ ๒๓-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๑  
  ^-^ โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำบุญตักบาตร ปลูกต้นไม้ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 51  
^-^ โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำบุญตักบาตร ปลูกต้นไม้ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 51
ูู^-^ โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐
^-^ อาจารย์และพนักงานประจำโครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ไปทอดเทียนเข้าพรรษาที่ วัดบ้านขาม ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2550
^-^ประมวลภาพ   นักศึกษาสาขาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยอาจารย์ ..เข้าศึกษาดูงาน       
      ที่โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน วัดมหาชัย ในวันศุกร์  ที่ 14 ก.ย.50
^-^ ประมวลภาพกิจกรรม อบรม โครงการสร้างเครื่อข่ายโรงเรียนเพื่อนุรักษ์อักษรโบราณอีสาน ณ โรงเรียนวาปีปทุม
^_^ วันที่10 พฤศจิกายน 2พ.อดุลย์ วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต อธิการบดี มมส.ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน วัดมหาชัย
. ":..:" โครงการอนุรักษ์ใบลานฯขอเชิญผู้ที่สนใจเข้า ร่วมอบรมโครงการอบรมอักษรขอม ไทยสำหรับนิสิต
. อ่านรายละเอียดที่นี่ <<::>> ประมวลภาพกิจกรรม
. ^_^ วันที่ 24-26 มกราคม 2550 โครงการได้ออกจัดระบบที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย
. ":..:"วิทยาเขตสุรินทร์ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
. ^_^วันที่ 19 ธันวาคม 2549 สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ เนิน ไป ทรงเปิดอาคารเภสัชศาสตร์ และห้องนิทัศน์การเฉลิมพระเกิยรติ 50พรรษา
. ":..:"โครงการอนุรักษ์ใบลาน ฯ ร่วมทำบุญในวันคล้าย วันสถาปน า มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
. ^_^วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550 โครงการอนุรักษ์ ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดประชุม
ีคณะกรรมการประจำโครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ได้เข้าร่วมประชุม ณ อาคาร RN ห้อง 103
. ":..:"วันที่ 24 พฤศจิการยน 2549 โครงการอนุรักษ์ใบลานฯเข้ารับการประเมินผล
จากคณะกรรมการประเมิน การปฏิบัติราชการ ห้อง 109 ศูนย์พัฒนาภาษา อาคารราชนครินทร์
. ^_^โครงการอบรมอักษรโบราณอีสานสำหรับครู-อาจารย์ จังหวัดมหาสารคาม
. ":..:"ภาพวีดิทัศน์ ์ข่าวททบ.5 สัมภาษณ์ โครงการอนุรักษ์ ใบลานภาคตะวันออก เฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..^_^วันที่ ๗ ถึง ๙ และ๑๔ ถึง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ โครงการอนุรักษ์ใบลาน ได้สำรวจและจัดระบบเอกสารใบลานที่วัดท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
..":..:"วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานวัดมหาชัย ณ ห้องประชุม SC1-100 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม