ชื่อโครงการ
นักวิจัย
ระยะเวลา
งบประมาณ
1. โครงการสำรวจและปริวรรตใบลานในเขต อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ผศ. วีณา วีสเพ็ญ
-
งบรายได้ 2546. จำนวนเงิน 50,000 บาท
2. โครงการวิจัยชุดเรื่อง มิติทางวัฒนธรรมจากคัมภีร์ใบลานในภาคอีสาน
ศึกษากรณีจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย 3 โครงการย่อยคือ

 
 
     2.1 "มิติทางวัฒนธรรมจากผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน"
ผศ.วีณา วีสเพ็ญ
 -
งบรายได้ปี 2547 จำนวน 80,000 บาท
    2.2 "มิติทางวัฒนธรรมจากตู้พระธรรมเก็บคัมภีร์"
นายประเทศ ปัจจังคะตา
 -
งบรายได้ปี 2547 จำนวนเงิน 60,000 บาท
    2.3 "มิติทางวัฒนธรรมจากคัมภีร์ใบลาน"
นายสมัย วรรณอุดร
  -
งบรายได้ปี 2547 จำนวนเงิน 60,000 บาท
 3. โครงการวิจัยเรื่อง มิติทางวัฒนธรรมโบราณคดี ในบ้านเชียงเหียน
นายราชันย์ นิลวรรณาภา
-
งบประมาณปี 2547 จำนวนเงิน 77,000 บาท

 4. "บทบาทพระสงฆ์กับการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและวัฒนธรรมท้องถิ่น"
ศึกษากรณี พระครูสีลสาราภรณ์ (สมสิทธิ์ รักขิตสีโล) วัดป่าสักดาราม บ้านท่าม่วง
ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2550

นายสมัย วรรณอุดร
มี.ค.50-
ก.ย.50
งบแผ่นดินปี 50 จำนวนเงิน 20,000 บาท
5. "ทัศนคติต่อการเรียนการสอนอักษรธรรมอีสานของพระนิสิต"
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ
จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2551
 นายสมัย วรรณอุดร
มี.ค.51-
ก.ย.51
งบแผ่นดินปี 50 จำนวนเงิน 20,000 บาท
6. "กระบวนทัศน์ในนิทานชาดกพื้นบ้านอีสาน พ.ศ.2551"
น.ส.ทิพย์วารี สงนอก
1 ต.ค.50-
5 ม.ค.52
งบรายได้ปี 50 จำนวนเงิน 15,000 บาท
  
 โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐  โทร. ๐๔๓-๗๕๔๓๒๑-๔๐ ต่อ ๒๐๑๘, ๒๐๒๑
เพื่อความสวยงามของจอภาพควรใช้ text size : medium ความละเอียดของจอภาพ ๘๐๐ x ๖๐๐ 
ส่งข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็น ได้ที่ : Webmaster