Previous page 6 of 8 Next

หน้าแรก >>

15 (19)
กองบุญวัดถ้ำปลาฝา

15 (16)
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปถ้ำปลาฝา
เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน
15 (21)
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปถ้ำปลาฝา
15 (22)
น้ำที่ใช้สรงพระพุทธรูป

15 (24)
พระทาดสีโคดตะบอง เมืองท่าแขก
15 (25)
ที่เสี่ยงทายโบราณ15 (26)

ศิลาจารึกพระทาดสีโคดตะบอง
 

15 (28)
พระประธานวัดพระทาดสีโคดตะบอง
 16 (1)

สิมวัดบ้านคำม่วน เมืองคำเกิด แขวงบอลิคำไซ


16 (3)

พระประธานวัดบ้านคำม่วน เมืองคำเกิด


11 (6)

กุฏิวัดบ้านคำม่วน
 

  16 (5)
เจ้าอาวาสวัดบ้านคำม่วน
ให้ความรู้เรื่องประวัติหมู่บ้านและใบลาน
16 (6)
ใบลานวัดบ้านคำม่วน
 
16 (7)
ใบลานวัดบ้านคำม่วน
 
11 (5)
ที่เก็บใบลานวัดบ้านคำม่วน  16 (15)

หมู่บ้านคำม่วน
16 (17)
ชาวบ้านเมืองคำม่วนถ่ายรูปคู่กับอ.ยุวดี
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

16 (20)

ชาวบ้านเมืองคำม่วนถ่ายรูปคู่กับรองอธิการบดี