หัวข้อวิทยานิพนธ์
ผญาของชาวโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อนักวิจัย
นายประดิษฐ์ จิตตะบุตร
วิชาเอก
ไทยคดีศึกษา
สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
ปีการศึกษา
๒๕๓๗
ความสำคัญของเรื่อง

              การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบการใช้ถ้อยคำภาษา และภาพสะท้อนทางสังคมจากผญาของชาวโกสุมพิสัย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
              รูปแบบของผญาที่แบ่งตามเนื้อหา มีสามรูปแบบ คือ ผญาคำสอน ผญาอวยพร และผญาเกี้ยว
              การใช้ถ้อยคำภาษา ใช้คำพื้น ๆ ที่มีเสียงและความหมายไพเราะกินใจ ประเภทของถ้อยคำภาษาที่ใช้ได้แก่ คำซ้ำ คำซ้อน คำอุปมาอุปไมย การเล่นอักษร การเล่นคำ การเลียนเสียงธรรมชาติ ภาพพจน์ สัญลักษ์ คำย่อ และคำกล่าวเกินความจริง
              ภาพสะท้อนทางสังคมจากผญา พบว่า มีภาพสะท้อนทางสังคมที่เป็นรูปธรรม ที่เป็นนามธรรม ภาพสะท้อนที่เป็นรูปธรรมทำให้เห็นว่า ชาวโกสุมพิสัยประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก การทอผ้าและการค้าขายเป็นอาชีพเสริม ผญาสะท้อนให้เห็นสภาพทั่วไปของหมู่บ้านการคมนาคม เครื่องมือในการหาอาหาร และประกอบอาชีพ ตลอดจนการละเล่น ภาพสะท้อนที่เป็นนามธรรมทำให้เห็นสภาพสังคมและวิถึชีวิตของชาวโกสุมพิสัย ชาวบ้านเชื่อเรื่องบาปบุญตามคติทางพุทธศาสนา เชื่อผีสางเทวดา ความฝัน พันธุกรรม คำพยากรณ์ โชคชะตา และค่านิยมต่าง ๆ ส่วนทางสังคมนั้น ผญาสะท้อนให้เห็นสภาพอันอดอยากยากจนของชาวบ้าน ประเพณี พิธีกรรม วรรณกรรมอีสาน ตลอดจนการรักษาพยาบาลโรคบางชนิดโครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐  โทร. ๐๔๓-๗๕๔๓๒๑-๔๐ ต่อ ๒๐๑๘, ๒๐๒๑
เพื่อความสวยงามของจอภาพควรใช้ text size : medium ความละเอียดของจอภาพ ๘๐๐ x ๖๐๐ 
ส่งข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็น ได้ที่ : Webmaster