อักษรที่จารึกในใบลาน
ตัวอักษรธรรม
ดาวน์โหลดอักษรธรรม
ตัวอักษรไทยน้อย
ดาวน์โหลดอักษรไทยน้อย
ตัวอักษรขอม
พัฒนาการอักษรโบราณอีสาน
บทความที่น่าสนใจ
กาลเวลาของชาวอีสานในอดีต
ประวัติวัดมหาสารคาม
ตู้พระธรรมเก็บคัมภีร์ใบลาน
ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน
หนังสือผูกหรือหนังสือก้อม
บุคคลสำคัญแวดวงใบลาน
เฮือนอีสานกับความเชื่อในใบลาน
ศิลาจารึก
หนังสือเจียง
สมุดไทย
บุ๊ดซา
กิจกรรม ปี 49

ประเมิน คุณภาพภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิ วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา2548
      อ่านรายละเอียด
      ประมวลภาพ
โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ได้เข้าร่วมทำบุญตักบาตร กับพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
โครงการอนุรักษ์ใบลานฯร่วม์ออกพื้นที่ กับสถาบันค้นคว้าตะเว็นออกไก ลาว-ฝรั่งเศส
โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ร่วมทำความสะอาดรอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเนื่องคล้ายวันที่ 12 สิงหาคม
โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ศึกษาดูงานประกันคุณภาพ ณ คณะเภสัชศาสตร์
นายสมัย วรรณอุดร ได้ร่วมมือกับสถาบันค้นคว้า พากตะเว็นออกไก ลาว-ฝรั่งเศส (E.F.E.O)
     ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2549
     ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-27 ตุลาคาม 2549